Монгол хэлшинжлэлийн түүх судлал

Монгол хэлшинжлэлийн түүх судлал

Агваандандарын “Үсгийн номлол, мэргэдийн амны чимэг” хэмээх хэлзүйн бүтээлийн онцлог”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Зүрхэн тольтын тайлбар” –ыг судалсан тухай, Т.Пагва, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №11 (134) 1998;

Монгол төрийн албан бичгийн уламжлал”, С.Отголжий, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Монгол төрийн албан бичгийн хөгжлийн үечлэлийн асуудалд”, С.Отголжий, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол үсэгийн гол ёсыг тодотгогч толь”, хэмээх хэлзүйн бичиг”, Д.Төмөртогоо, Хэл зохиол судлал, 1967 оны №4-1, 51-58 х.

Монгол хэлзүйн бичгүүдийн түүхэн тойм”, Г.Энхтуул, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлний шинжлэл”, С.Мөөмөө, ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YIII áîòü. ¹2/16/. 1965.61 òàë.

Монголын хэлзүйч – эрдэмтэн Сумадирадна Лувсанринчен-гийн бүтээлүүдийн товч тойм”, Т.Пагва, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №11 (134) 1998;


Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: