Aвдарын харанхуй шугуйгаас ад зэтгэр олж үзсэн лугаа адил

аар4

“Мяндсан утсаар ширж, шагласан торгон зодог бүсэлсэн Дэмбээ бухан бярууны араншингаар томчуулыг дууриан шилээ шөргөөснөө аягатай айрагныхаа тосыг үлээж, – Танайхан хаачаа вэ гэж хайнгадуухан асуувал Дулмаа хар хоргүй гэнэхэн дуугаар – наадам үзэхээр явцгаасан гэвэл…” Б.Догмид, “Томоогүй нас”

-маар4

“Лам, хуврагууд харсан ч сахил санваараа мартан уншсан хэдэн мааниа шатаамаар сайхан амитан.” Б.Догмид, “Томоогүй нас”

Худгийн онгоц хага хагсмаар хуурай х\алуун салхинд тэнхэлдэж эцсэн морь хөшиж хүндэрсэн хөлөө дааж ядсан янзтай залхуутайхан гэлдэрэх бөгөөд исгэрэхсэн гэвч Дамбийн уруул аль эрт хагарчээ.” Б.Догмид, “Нулимс”

гэрийн мухарт хэвтээ сохор чавганц боловч гараад гүймээр

“… улаан булангийн тэртээгээс дуу хөгжим хангинах нь гэрийн мухарт хэвтээ сохор чавганц боловч гараад гүймээр.” Б.Догмид, “Оосор бүсгүй орчлон”

адил:

авдарын харанхуй шугуйгаас ад зэтгэр олж үзсэн лугаа адил

“Энэ үед орны хөлөөс уяатай сууж байсан жаал хүү нь … авдарын харанхуй шугуйгаас ад зэтгэр олж үзсэн лугаа адил цочин уйллаа.” Б.Догмид, “Үйлийн үр”

алганы хонхорхой хазахтай адил:

“Ширтэй Төмөрийг бариж чадаагүй хойно моритой Төмөрийг барина гэдэг нь алганы хонхорхой хазахтай адил хэрэг байлаа.” Л.Түдэв, “Тунгалаг Тамир”

аргал түлээнд дарь хийсэнтэй адил:

“Дотоод яаманд гадаадын тагнуул байна гэдэг аргал түлээнд дари хийсэнтэй адил аюултай.” Б.Догмид, “Үхэх хүнд хань хэрэггүй”

асч унтрах гэрэл адил:

“Зөнөг өвгөн, хөгшин нохой, балчир хүүхэд хөөрүү хав дөрвийгтохуурхан дооглох мэт алаг даага хотны захад бут сөөгөн дундуур асч унтрах гэрэл адил цахилсаар харцнаас тасран одов.” Б.Догмид, “Оосор бүсгүй орчлон”

бараан дээр харайлах хөх ишиг адил

“Тэртээ алсад их талын хаяанд явган зэрэглээ бараан дээр харайлах хөх ишиг адил тонгочин тоглоно.” Б.Догмид, “Оосор бүчгүй орчлон”

бие биенийхээ багалзуурт ассан азарган нохой адил

“Харанхуй дунд бие биеийнхээ багалзуурт ассан азарганы ноход адил унь хана шажигнуулан чимээ аниргүй уухилалдан ноцолдож байсан хүмүүс Лувсанбалдан гуайн зандрах дуунаар сая салав.” Б.Догмид, “Цэнхэрлэн харагдана”

болсон алим адил

“Түүний болсон алим адил амттай  анхилхан ягаан уруулын завсраар хааяахан инээмсэглэхэд нь  гэгээ татах цагаан шүд хав харанхуйд цахилах холын аянгын гялбаа адил гялсхийх нь зүрхэнд баяр, түгшүүр хоёрыг зэрэг авчирна.” Б.Догмид, “Хөхөөгийн зам”

бөхгүй тэмээ адил

“…Цэвэлмаа эгч хоёр нарны хооронд гэрт гадаах хамаг ажлаа гүйцэлдүүлэх гэж бөхгүй тэмээ адил ганцаар зүтгэх нь өрөвдмөөр.” Б.Догмид, “Үйлийн үр”

будаа түүх тагтаа лүгээ адил

“Áóäàà ò¿¿õ òàãòàà ë¿ãýý àäèë ýâëýãõýí õºäºëæ, õóðóó ãàð íü ¿çýãäýæ õàðàãäàõã¿é ÿðàëçàõ òýð îëîí á¿ñã¿é÷¿¿ë ¿éëäâýðèéí í¿ðãýýí, õýâëýëèéí áóäàãíû ¿íýðò àÿ äàíãèé íü òààðóóëàí íýãýí èõ á¿æèã äýãëýí áóé ÷óóëãà øèã ñàíàãäàíà.” Ж.Лхагва, “Ээжийн зан”

гадсаа тойрсон ботго лугаа адил

“Àìüäðàëûí àðâàí õýäýí æèëèéã Áàòààñ ãýçãýýðýý óÿàòàé þì øèã, ãàäñàà òîéðñîí áîòãî ëóãàà àäèë ãóíãàíàí ºíãºðººñíºº îäîî ë óõààð÷ õàìõóóëò õºíäèé, äîâöîãò òîéðìûí ç¿ã òýøèí îäîõ  öàã õýä¿éíýý áîëñíûã òºñººëæ áàéëàà.” Ж.Лхагва, “Гэзэг”

ãàçàðò îé÷ñîí òîì óëààí öîã èõ ñàëõèíä áàäðàí áàäàðñààð áºõºõ àäèë

“Òýíãýð ãàçðûí ñàâñàëãàä áóäàíòàí õºõºëçºí óóëñûí ÷àíàä øèíãýæ áàéãàà íàðàí ãàçàðò îé÷ñîí òîì óëààí öîã èõ ñàëõèíä áàäðàí áàäàðñààð áºõºõ àäèë ãàë ÿãààí òóÿàãààð ¿¿ëñèéã íýâò òóðãèñààð æàðãàâ àà.” Д.Норов, “Эр хүн”

Галт шувуу адил

“ªíäºðä¿¿ ãóàëèã áèåòýé, ìàõ ìàðèà òýãø ä¿¿ðýí, íàñ òîãòñîí òýð öàðàéëàã ñàéõàí àâõàéã óðüä íü áè õàà íýãýí ãàçàð ç¿ñ õàðñàí þì øèã ñàíàãäàíà. Õààíà ¿çëýý, á¿ð íýã í¿äýíä óíàñàí òàíèë öàðàé áàéõ ÷èíü ãýæ áîäîí òàðõè òîëãîéãîî òºíõºí çîãñòîë Öýðýíïàãìà ãýäýã íýð ãàëò øóâóóí àäèë ñýòãýëä ãýãýý òàòóóëàí, çóðñõèéí íèñýí îðæ èðëýý.” Б.Догмид, “Хөх торгон дээл”

Гар хөлд гарсан хамуутай адил

“-Ýý ìýäýõã¿é. Äýýðýý íî¸íã¿é ÿâàõ ãýñýí õ¿í îëøèðâîë ýíý õààí òºð ÷ èõ óäàõã¿é áàéõ ø¿¿. Áàðóóí ò¿ìýí ÷ ãàéã¿é ãàð õºëä ãàðñàí õàìóóòàé àäèë, õàðèí äîîðä àðä òîëãîé äýýð ãàðâàë òýð õ¿ç¿¿, ¸ñòîé öýýæ äîòðûí õ¿íä ºâ÷èí ¿¿ñíý… ãýâ.” Ш.Нацагдорж, “Мандухай”

гарын алга урвуулах адил

“Õýðýâ áèäíèé ýíý àðãà á¿òâýë Áàðóóí ò¿ìýí ìàíàé áîëîõîîð ¿ë áàðàì Ç¿¿í ò¿ìýí ÷ ººðñ人 áèäíèé ãàðò îðæ èðíý. Òýð öàãò òàíû õààí áîëîõ íü ãàðûí àëãà óðâóóëàõ àäèë õÿëáàð áîëíî.” Ш.Нацагдорж, “Мандухай”

“Õýðýâ òýãâýë õºãøèí Ñàòàéã çàéëóóëàõàä ãàðûí àëãà óðâóóëàõ àäèë õÿëáàð ãýæ áîäæýý.” Ш.Нацагдорж, “Мандухай”

дутуу цадсан боохой улайдаа эргэхийн адил

“Нутгийн залуу Лувсанбазар тэдний бараг ороод суучихсан байснаас, хэвтрийн ч гэсэн гэрийн эзнийг ирэхлээр дуртай дургүй зайлан явж, тэгсэн хэрнээ дутуу цадсан боохой улайдаа эргэхийн адил холдож чадахгүй л байлаа.” Ж.Лхагва, “ Зүрхний зуд”

зүүд нойрны үзэгдэл адил

“Харин надаас хойш хэдэн хүүхэд, муу эхнэр минь яажшуухан амь зуудаг бол гэхээс зүүд нойрны үзэгдэл адил бүх юм бүрэнхий.” Б.Догмид, “Нулимс”

зүүний үзүүр адил мууш. муухай, төвшин сайхан биш.

“Дулмаа Бормаамыг Дэмбээ бид хоёроос өмөөрөөд нүднийхээ харцыг зүүний үзүүр адил гялалзуулан ширэв татав.” Б.Догмид, “Томоогүй нас”

“… намайг өмөөрөн Арсад руу нүдээ зүүний үзүүр адил гялалзуулан өгүүлэв.” Б.Догмид, “Цэнхэрлэн харагдана”

“Авахгүй бол улаан зам дээр хаячихна шүү гээд намайг тохойгоороо зөөлөн ёворч нүднийхээ харцыг зүүний үзүүр адил гялалзуулав.” Б.Догмид, “Хөхөөгийн зам”

зээр даган давхих олон хонь адил ≈ харагдах байдал

“Õààøàà õààøààãàà í¿äýíä òîðñõèéõ îâîî òîëãîä íýãýýõýí ÷ ¿ã¿é èõ òàëûí àëòàí õàðãàíà çýýð äàãàí äàâõèõ îëîí õîíü àäèë õàëóóí çóíû çýðýãëýýíä õîéíî óðäàà îðîí öóâðàí öîãèíî.” Б.Догмид, “Нутгийн чулуу нулимстай”

мулгуухан асуулт тулган тавидаг туршлагагүй сурвалжлагч лугаа адил

Ìàëä í¿äã¿é ìàë÷èí, áîîõîé õî¸ð íýã èõ õîë çºðººã¿é ãýäãèéã áè õýäèéíýýñ ìýäýõ áºãººä ìýäñýýð áàéãàà ç¿éëýý çààâàë ººðººð íü õýë¿¿ëýõ ãýæ ìóëãóóõàí àñóóëò òóëãàí òàâüäàã òóðøëàãàã¿é ñóðâàëæëàã÷ ëóãàà àäèë èéí àñóóâ.” Ж.Лхагва, “Ээжийн зан”

нохойн нуруун дээрх цастай адил ≈ өчүүхэн

“Ноёны хайр нохойн нуруун дээрх цастай адил”

ñ¿ðãýýñýý õîöðîí òººðñºí ºí÷èí ãàëóó íóóð öººðºì õýñýí õýðýõ àäèë

“Ñàéí ñàéõàí ÿâñàí òýð õ¿í õ¿ðòýë ñ¿ðãýýñýý õîöðîí òººðñºí ºí÷èí ãàëóó íóóð öººðºì õýñýí õýðýõ àäèë èéì íýãýí ãàíö áèå õ¿í áîëñîíä íü Õ¿¿æèé ºðºâäºíº.” Д.Намсрай, “Бор галуутайн талд”

танил дотно хүний зүс царай адил:

“Тэр олон бичээсний дунд Намжилдорж гэж монгол үсгээр бичсэн ганц нэр танил дотно хүний зүс царай адил нүдэнд тодрон үзэгдэнэ.” Б.Догмид, “Үхэх хүнд хань хэрэггүй”

толгой дээр нь аянга буусан адил:

“Óäàõã¿é ìàíàé õîøóóíûõàí ñàâ áàðüæ, ñàâàà òóëñàí ãóéëàí÷óóä áîëíî ãýæ íýã õèæýýë õàð õ¿í õýëýõýä àâãàé õ¿¿õí¿¿ä òîëãîé äýýð íü àÿíãà áóóñàí àäèë äîð á¿ðíýý íàâòàñ õèéí õîøóó íî¸íû ñóóæ áóé òóñãàéëàí çàññàí àñà𠺺ä àéìõàé í¿äýýð õàðöãààëàà.” Б.Догмид, “Нутгийн чулуу нулимстай”

төрөх гэж байгаа амитан адил

“Чи тэр хайч гутал хоёрыг миний нүднээс далд аваачаад хурдхан салгаад өгөөч гэж яг л төрөх гэж байгаа амитан адил бүдэг дорой

дуугаар гиншин үгүүлээд…” Б.Догмид, “Томоогүй нас”

торгоны хээ зүйж тааруулж байгаа адил

“Торгон дээл гэдгийг биедээ углаж үзээгүй тэр амитан торгоны хээ зүйж тааруулж байгаа адил цаанаа л нэг донжтойхон дуулах нь өрөвдмөөр.” Б.Догмид, “Ус уух заяа”

тос нэмсэн зулын гэрэл адил

“Пянз голоосоо нуурын бидэр шиг дугуй дугуй цагираг гадагш шидлэн наранд гялалзан шаргин эргэж байснаа, цэнхэрлэнхэн харагдана аа хө хө хө … гэж дуулан эхлэх үед ахыгаа бэтгэртлээ санасан миний сэтгэл тос нэмсэн зулын гэрэл адил сэргээд цэнхэр цэнхэр өнгөтэй дууны ая пянзны үенээс эргэлдэн гарч байх шиг санагдана.” Б.Догмид, “Цэнхэрлэн харагдана”

усан дээр ногоо тарихтай адил

“Èäýæ óóõ þì ýëáýãøýýä èðýõýýð õÿòàäûí áàðàà òàâààðûí ã¿éëãýý õóìèãäàí îðøèõ îðîãíîõ àðãàã¿é, ¸ñòîé óñàí äýýð íîãîî òàðèõòàé àäèë áîëæ ýíý äàì÷èíãóóä ñ¿éð÷ ýõýëíý.” Б.Догмид, “Нутгийн чулуу нулимстай”

уяа нь алдуурсан унага адил

“Газар дээрх ганц охин маань ингээд айлын хүн болдог байж дээ гэж үгүүлэх нь бүдэг бадагхан сонсогдоход миний зүрх харцаганы сүүдэр үзсэн болжмор адил цочирч үхрийн зэлэн дээр аргал хуурайчлан байсан Дулмаа эгчээс хаашаа явах гэж байгаагий нь асуух гэж уяа нь алдуурсан унага адил чавхдан гүйв.” Б.Догмид, “Цэнхэрлэн харагдана”

уяаны нохой адил

“Гэрээс гарахгүй, унь ширтэн биеэ чагнаж хэвтэсээр байгаад би гэдэг хүн уяаны нохой адил бухимдуу болсон юм байлгүй гэж сэтгэлээ засан бодсоноо морио давиран бөг бөг шогшууллаа.” Б.Догмид, “Нулимс”

үдийн будаа идэхтэй адил

“-ßïîí ãýæ íýã ëóò äàéñàí ¿ëäýýä áàéíà äàà ãýæ Äàø õýëýâ. -ªº  òýð ÿàõàâ. Ìîíãîëûã ýçëýõ ¿äèéí áóäàà èäýõòýé àäèë ãýæ èðýýä ãó÷èí åñºí îíä ÿàëàà äàà. Ñ¿¿ëä àõû íü ÿäàð÷ áàéõàä õýðýý ìýäýýä ä¿¿ä íü õàëäàæ ç¿ðõëýýã¿é. Îäîî õàðèí òýä ë áèäýíä ¿äèéí áóäàà áîëîî áàéëã¿é ãýæ Áàçàð ìýäýìõèé ÿðèí òîì ìàõ ¿ìõýæ, õýðæèãíýòýë çàæèëæ ñóóâ.” Д.Норов, “Мөнхийн дуудлага”

үнэгний сүүлэнд хууртсан адил

“Íýãýíòýý øèð¿¿ëýí õºäëºõºä ãóðâàí õóðóóíû ºíäºã ò¿¿íèé ãóÿíä õ¿ðýâ ¿¿ ¿ã¿é þó ë ¿íýãíèé ñ¿¿ëýíä õóóðòñàí àäèë Íàñàí õîëîîñ õîë ãîäðîéòîâ. Àòàí òýìýýíä òèéð¿¿ëñýí ìýò ñàíàãäæýý.” Д.Цэдэв, “Улаан хамбан зодогт буюу тавын даваа”

хав харанхуйд цахилах холын аянгын гялбаа адил

“Түүний болсон алим адил амттай  анхилхан ягаан уруулын завсраар хааяахан инээмсэглэхэд нь  гэгээ татах цагаан шүд хав харанхуйд цахилах холын аянгын гялбаа адил гялсхийх нь зүрхэнд баяр, түгшүүр хоёрыг зэрэг авчирна.” Б.Догмид, “Хөхөөгийн зам”

хаврын яргуй хөөсөн ямаа лугаа адил

“Ýíý ¿åäýý áàãøèéíä î÷èæ îëîí íîìûã íü ¿çñýí òóë õàâðûí ÿðãóé õººñºí ÿìàà ëóãàà àäèë øóíàñààð áàãøèéí çºâøººðñºí á¿õ íîìûã óíøèæ äóóññàí.” Ж.Лхагва, “Багшийн ном”

“Íîìûí ñàíä ñóë ñóóäàë ¿ã¿é áîëæ, øàëãàëòàíä áýëäýæ áóé îþóòíóóä äîð á¿ðäýý íîì øàãàéæ í¿ä íü õàâðûí ÿðãóé õººñºí ÿìààíû àäèë õóóäàñíààñ õóóäñàíä ã¿éæ çàëóó íàñíû ºëºí òàðõè òîî, òîìü¸î õî¸ðûã õîðîìûí çóóð ñîðîí çàëãèëæ áàéëàà.” Ж.Лхагва, “Ингэн сүү”

хар тахал гарсан лугаа адил

“Îëîí æèë àâ÷ ºã÷ ñóðñàí õºäººíèé öàéëãàí õ¿ì¿¿ñ ãýíýò õîíîã õóãàöàà òîâîëñîí õ¿¿, òîðãóóëèéí ñóðàã äóóëààä õàð òàõàë ãàðñàí ëóãàà àäèë ñàíäàðöãààõäàà õ¿íèé ãàð öàéëãàõ áîëãîíîî õàìàí ºãö㺺æýý.” Б.Догмид, “Нутгийн чулуу нулимстай”

харамч мөртлөө хашир хүн мөнгөө гээсэн ч ганц бөөн хаяхгүйн тулд олон халаасандаа хуваан тарааж хийдэгтэй адил

“Ñ¿õáààòàð  õîò óóë ãîë õî¸ðò øàõàãäàí èõýä ñóíàæýý. Òýðýýð óóëûí òàâàí àìàíä öàöàãäñàí íü õàðàì÷ ìºðò뺺 õàøèð õ¿í ìºí㺺 ãýýñýí ÷ ãàíö Ẻí õàÿõã¿éí òóëä îëîí õàëààñàíäàà õóâààí òàðààæ õèéäýãòýé àäèë, äàéíû ¿åä þì áîë ÿàâ÷ íýãýí áºìáºãºíä ñ¿éäýõýýðã¿é ñàíàãäàíà.” Ж.Лхагва, “Явган замын бодол”

харцаганы сүүдэр үзсэн болжмор адил

“Газар дээрх ганц охин маань ингээд айлын хүн болдог байж дээ гэж үгүүлэх нь бүдэг бадагхан сонсогдоход миний зүрх харцаганы сүүдэр үзсэн болжмор адил цочирч үхрийн зэлэн дээр аргал хуурайчлан байсан Дулмаа эгчээс хаашаа явах гэж байгаагий нь асуух гэж уяа нь алдуурсан унага адил чавхдан гүйв.” Б.Догмид, “Цэнхэрлэн харагдана”

эзэндээ аашлуулсан хөгшин нохой адил

“Мангар Сүхээ эзэндээ аашлуулсан хөгшин нохой адил доор бөхийн нударгаа чирэн гарч одлоо.” Б.Догмид, “Оосор бүсгүй орчлон”

яаралтай зар бичиг гүйлгэн уншихын адил

“Олон адууны давхин өнгөрсөн шинэхэн мөрийг ямар нэгэн яаралтай зар бичиг гүйлгэн уншихын адил нэгэнтээ дагуулан харсан Дамбий сумын бэлтгэлийн адууг саяхан энэ говиор тууж өнгөрсөн болохыг мадаггүй таалаа.” Б.Догмид, “Нулимс”

Явган шувуу адил

“Ñýíãý ìîðèî ãàíö øîíãîîñ óÿæ, äàëàâ÷ ìýò õî¸ð íýëìýãýð õàíöóéãàà óóöàí äýýã¿¿ðýý çºð¿¿ëýí õóìèàä ÿâãàí øóâóó àäèë õààõàëçñààð ãýðò îðîâ.” Ц.Доржготов, “Дуламдаарий”

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: