Гэмт хүн гэлбэлзэнэ

Гг

Гүжиргүй бол зарга биш, гүзээгүй бол хонь биш ≈ аливаа зарга тэмцэлд худлаа юм бага ч гэсэн байдаг гэсэн санаа.

Гүжиргүй бол зарга биш, гүзээгүй бол хонь биш гэдгийн үлгэрээр миний зовлогоны лай болоход бас л нэг худлаа юм ороод ирлээ дээ гэж гуниг зовлонгоо үл нуун үнэн сэтгэлээсээ хэлж билээ.” Д.Маам,”Газар шороо”

Гэм нь урдаа, гэмшил нь хойно хийх үйл нь эхлээд, сүүлд нь харамсдаг.

“Òýãýýä õîæèì àìàà áàðüæ àðäûí öýðýãò àëáàí õààæ àëòàí íîìûí ¿ñãèéã í¿äýëæ ýðäýì íîìûí øèì àìññàí þì. Ãýì íü óðäàà, ãýìøèë íü õîéíî ãýäýã ¿ãèéã ñàéòàð ñàíàæ ÿâ.” Д.Цэдэв, “Гүүр”

Гэмт хүн гэлбэлзэнэ гэм хийсэн хүн цаанаа нэг л өөр.

“Ñàíäàã ýíý óäàà Æàìúÿíãèéí “àëíà ø¿¿” ãýñýí ¿ãíýýñ àéñàíã¿é, ò¿¿íä ñàéìøèð÷ íýã óäàà ÷ áîë õîæèì ºðøººõ ìàãàä õýìýýí óëàì áàÿðëóóëàõààð, -Òýð õàðàâ óó òà íàð, ãýìò õ¿í ãýëáýëçýíý ãýäýã ¸ñòîé ýíý äýý, õè õè ãýñýýð áàéâ.” Ц.Доржготов, “Эцэг”

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: